Vedtekter for Norsk Tøybleieforening per 25.08.21.

§1. Formål:

Foreningens formål er å fremme bruk av tøybleier i Norge, samt å opplyse om eliminasjonskommunikasjon og tidlig pottetrening.

§2. Foreningens oppgaver:

Foreningens oppgaver er å spre informasjon om tøybleier, eliminasjonskommunikasjon og tidlig pottetrening til relevante mottakere i samfunnet og til den enkelte familie.

§3. Medlemskap og kontingent:

Alle som støtter foreningens formål kan bli medlem. Medlem er den som for året har betalt kontingent, ved medlemskap er man medlem det kalenderåret. Medlemskapet gir stemmerett ved årsmøte og andre ordinære forretningsmøter det året man har betalt kontingent.

Det finnes to forskjellige medlemskap; ordinært medlemskap og støttemedlemskap (fra august 2019).

Ordinære medlemmer får tilgang til rabattkoder og fordeler hos våre samarbeidspartnere året kontingenten er betalt. Kontingenten pr år for ordinært medlemskap er på 200 kr, styret kan ved flertall halvere kontingenten fra 1.august.

Støttemedlemskap koster 75 kr pr kalenderår og er ikke inkludert rabattkoder eller andre fordeler hos våre samarbeidspartnere.

§4. Årsmøtet:

Årsmøtet er NTFs øverste organ.

Årsmøtet avholdes 1 gang pr. år innen utgangen av april måned.

Tid og sted for årsmøtet bestemmes av styret. Styret legger til rette for at man kan delta på årsmøtet via internett. Alle medlemmer har møte­ og stemmerett ved årsmøtet og ved andre ordinære foreningsmøter.

Innkalling til årsmøtet skal skje minst 6 uker før årsmøtet avholdes. Innkalling skjer til medlemmer via epost eller SMS og blir annonsert på foreningens internettsider. Forslag til saker på dagsorden skal sendes styret minst 4 uker før årsmøtet. Dagsorden, samt forslag til kandidater, årsregnskap, etc. skal sendes ut senest 2 uker før årsmøtet avholdes.

§5. Ekstraordinært årsmøte:

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes dersom styret eller minst 1/3 av medlemmene skriftlig anmoder om det. Alle medlemmer har møte­ og stemmerett ved årsmøtet og ved andre ordinære foreningsmøter.

Innkalling til ekstraordinært årsmøtet skal skje minst 2 uker før ekstraordinært årsmøte avholdes.

§6. Styret:

Foreningen ledes av et styre som bør bestå av 5 til 10 medlemmer og 1. og 2. varamedlem.

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret velges for ett år av gangen.

Styret velges av årsmøtet og konstituerer seg selv.

Innehavere av tøybleiebutikker og andre aktuelle samarbeidspartnere (med og uten rabattkoder) kan inneha styreverv. Disse kan imidlertid ikke ha ansvaret for oppfølging av og avtaler med (andre) forhandlere.

Styret er foreningens øverste organ.

Styret har ansvar for delegering av arbeidsoppgaver til frivillige i foreningen. Styreleder og kasserer sammen har signaturrett.

Styret skal holde møte når lederen ønsker det eller et flertall av styremedlemmene ønsker det. Hvis et styremedlem trekker seg skal et varamedlem ta styremedlemmets plass. Trekker styremedlemmet seg tre måneder eller mindre før neste årsmøte vil det ikke tiltre ett nytt styremedlem.

Hvis styreleder trekker seg, vil nestleder tre inn som styreleder, og et annet styremedlem konstitueres (av styret) som nestleder.

§7. Styrets oppgaver:

Styret skal:

  • drifte foreningen sin nettside og kontoer på sosiale media
  • iverksette årsmøtebestemmelser 
  • oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse 
  • administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi og medlemsregister
  • representere foreningen utad og kontakte offentlige instanser ved behov 

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

§8. Organisasjonsledd:

Norsk Tøybleieforening kan opprette lokallag og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Norsk Tøybleieforeningens årsmøte eller styre bestemmer opprettelsen av lokallag/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

Lokallagets navn er: Norsk Tøybleieforening……. (fylket/kommunen/områdets navn).

Et lokallag stiftes ved at minimum tre medlemmer avholder et stiftelsesmøte hvor lokallaget tilsluttes Norsk Tøybleieforening sine vedtekter og et styre velges. Medlemmer i Norsk Tøybleieforening bosatt i lokallagets område er medlemmer i lokallaget. 

Lokallagene er selvstendige økonomisk og juridiske enheter, med de plikter og det ansvar dette medfører, men er likevel underlagt sentrale vedtak og retningslinjer som i henhold til vedtektene er gjort gjeldende for hele organisasjonen. 

Det er ikke anledning for lokallaget til å ta opp lån. Lokallagene finansieres via budsjettet til Norsk Tøybleieforening, der midlene skal benyttes til å fremme og vise frem tøybleier og foreningen for eksempel gjennom tøybleietreff og lånepakker driftet av lokallaget. 

Styret i Norsk Tøybleieforening kan lage utdypende veileder som lokallagene plikter å følge.

§9. Oppløsning:

Denne bestemmelsen kan ikke endres.

Oppløsning av Norsk Tøybleieforening kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Norsk Tøybleieforening. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. §10.

Ved opphør overføres midler organisasjonen disponerer som en gave til en miljøorganisasjon ved ekstraordinært årsmøte, jf.§10

§10. Endring av vedtektene:

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Sist endret etter ekstraordinært årsmøte 25.08.21.